— โลจิสติกส์

RFID TAG

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจนั้น  จำเป็นต้องมีการพัฒนา software เพื่อใช้สื่อสารควบคุม hardware
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

โดยระบบ software ต่างๆจะเอื้ออำนวยให้สามารถ เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล หรือแม้กระทั่งสามารถ track ข้อมูลในขณะที่อยู่ใน line ผลิตได้ด้วย

ทำให้เกิดเป็นระบบข้อมูลที่สามารถรายงานข้อมูลจากกระบวนการผลิตได้แบบ realtime ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการควบคุมคุณภาพในการผลิตเป็นอันมาก

และcode คำสั่งด้านล่างนี้ เป็นcode ตัวอย่างที่ใช้ในการอ่านและเขียนค่าลงใน Tag RFID ผ่าน serial port
(หรือพอร์ตอนุกรม) ซึ่งอาจจะช่วยเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับนักพัฒนา software ต่อไปได้

ตัวอย่าง code program ในการติดต่อ RFID โดย VB.net
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports
Imports System.IO.Ports.SerialPort

Public Class FRFID

     Dim _sp as new serialport
     Shared _continue As Boolean

     Private sub form1_load()
          ’สั่งให้มีการปิด port ก่อน (เพราะอาจมีการเปิด port ก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ปิด port ก็ได้)
          _sp.close()

          ’กำหนด ค่าbaudrate
          _sp.baudrate = 9600

          ’กำหนด ค่าportname            
          _sp. PortName = …..
           
          ’กำหนด parity
           _sp.Parity = …..

          ’กำหนด databits
          _sp.DataBits = …..

          ’กำหนด ค่าstopbit
          _sp.StopBits = …..

          ’กำหนด ค่าhandshake
          _sp.Handshake = …..

          ’กำหนด ค่า timeout
         _sp..ReadTimeout = 500
          _sp..WriteTimeout = 500

          ’เปิดport
          _sp.open()

     End Sub

     ’function สำหรับ เขียน ค่าลง RFID
     Sub write(byval str as string)

          dim sw as new stopwatch

          try
               sw.start()
               _sp.write(str)

               do until _sp.bytestoread = …. or sw.elapsedmilliseconds > 1000
                    system.threading.thread.sleep(1)
               loop

               dim intbytes as integer = _sp.bytestoread
               dim bytchardata(intbytes -1) as byte

               _sp.read(bytchardata, 0, intbytes)
               sw.stop()
               sw.reset()

          catch ex as exception
               messagebox.show(ex.tostring)
          end try
     End Sub

     ’function สำหรับอ่าน ค่าจาก rfid
      Public Shared Sub Read()
             _continue=true
       
            While (_continue)
                 Try
                     Dim message As String = _sp.ReadLine()
                     Console.WriteLine(message)
                 Catch ex As TimeoutException
                     ‘ ….
                 End Try
             End While
    End Sub

End Class

Read More

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อประโยชน์ และข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจ และ เทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่มีการนำมาใช้กับ ธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่างๆคือ “เทคโนโลยี RFID”เทคโนโลยี RFID หรือ เทคโนโลยีความถี่วิทยุ
เป็นเทคโนโลยีระบบข้อมูลที่แสดงเอกลักษร์ รายละเอียดของวัตถุหรือบุคคล ที่สามารถบ่งชี้วัตถุในระยะไกล
โดยมีจุดเด่นคือ สามารถอ่านข้อมูลจากป้ายหรือ Tag ได้หลายๆ ป้ายแบบไร้สัมผัส และสามารถอานค่าได้แม้ในวิสัยทัศน์ที่ไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น การกระทบกระเทือน และการกระแทก

องค์ประกอบหลักของระบบ RFID
1) ป้าย (Transponder /Tag) ซึ่งใช้ติดกับวัตถุต่างๆ โดย tag จะประกอบด้วยสายอากาศและ ไมโครชิพ ที่มีการบันทึกหมายเลขหรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆ โดย Tag แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

Passive Tag ไม่มีแบตเตอรี่ หรือ แหล่งพลังงานภายใน การทำงานจะอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก Reader (มีวงจรกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในตัว)หรือ ที่เรียกว่าอุปกรณ์ Transceiver

Active Tag จะมีแบตเตอรี่อยู่ภายในซึ่งใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ จึงทำให้ tag ชนิดนี้มีอายุการใช้งานจำกัด ตามอายุของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หมดจะไม่สามารถนำ Tag กลับมาใช้งานได้อีก แต่องค์กรธุรกิจต่างๆสามารถออกแบบวงจรของ Tag ให้ใช้กระแสไฟน้อยๆ ในการทำงาน ก็อาจจะมีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น

สำหรับ active tag นี้ สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 6 เมตร

2) เครื่องสำหรับอ่าน หรือ เขียนข้อมูลในป้าย ( Interogator /Reader)
การอ่านหรือเขียนข้อมูลใน tag นั้น จะทำผ่านคลื่นความถี่วิทยุ โดย reader สามารถอ่านรหัสได้โดยไม่จำเป็นต้องเห็น tag และไม่จำเป็นที่ reader และ tag จะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงกับคลื่นความถี่วิทยุ เพียงแค่อยู่ในบริเวณเดียวกันที่สามารถรับคลี่นความถี่วิทยุได้ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านหรือเขียน ข้อมูลได้ และในการอ่านข้อมูลสามารถอ่านทีละหลายๆ tag ในเวลาเดียวกัน

Read More